Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor Mx-Design Ulft en alle bedrijven handelend onder de bedrijfsnaam Mx-Design Ulft ingeschreven bij de kamer van koophandel voor Centraal Gelderland onder nummer 09188274..

Artikel 1 – Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, geleverde diensten en producten tussen Mx-Design Ulft en een Wederpartij.

Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk afgeweken is.

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Artikel 2 – Prijzen en aanbiedingen
Alle aanbiedingen van Mx-Design Ulft zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding  een termijn voor aanvaarding is gesteld.

Een aanbieding vervalt indien het product waarop de aanbieding betrekking op heeft in de tussentijds niet meer beschikbaar is.

De in een aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen voor zover geen andere aanduiding is gemeld van overheidswege. De vermelde prijzen zijn in euro’s en exclusief eventuele verzendkosten.

Mx-Design Ulft is niet verantwoordelijk voor tik-, zet en/of programmeerfouten in de webwinkel. Aan eventuele onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 3 – Bestellingen
Bestellingen worden verwerkt op volgorde van binnenkomst.

U ontvangt na het plaatsen van uw bestelling een bevestigingsmail.

Artikel 4 – Betalingen
Betaling geschiedt vooraf door middel van overmaking per iDEAL, Creditcard of paypal.

Uw betaling dient binnen 14 dagen na uw bestelling te zijn voldaan.

Is de betaling binnen 14 dagen niet voldaan dan plaatsen wij de gereserveerde artikelen terug in de web winkel voor vrije verkoop.

Mx-Design Ulft kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst.

Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Goederen die nog niet zijn betaald blijven eigendom van Mx-Design Ulft.

Artikel 5 -Overmacht
5-1Mx-Design Ulft is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Mx-Design Ulft kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.

5-2 Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van de herkomst van de goederen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Mx-Design Ulft of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Mx-Design Ulft, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Mx-Design Ulft, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die en wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Mx-Design Ulft overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

5-3 Mx-Design Ulft is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling, om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 6 – Leveringstermijn
Alle door Mx-Design Ulft genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven. Leveringen geschied in de meeste gevallen door PostNL. Bij overschrijding van de levertermijn dient de wederpartij Mx-Design Ulft derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Mx-Design Ulft dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de levering. De wederpartij wordt op de hoogte gebracht als een artikel niet op voorraad is en/of leveringen niet meer leverbaar is. Mx-Design Ulft heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Mx-Design Ulft is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

Afhalen is mogelijk na het telefonisch maken van een afspraak.

Artikel 7 – Annulering/Ontbinding
De bestelde artikelen kunt u binnen 7 dagen na bestelling annuleren. U dient Mx-Design Ulft hierover schriftelijk en/of per email te informeren.

Echter wanneer het om custom made producten gaat, zoals bijv. personalisering van een shirt en het is al in productie genomen, is dit niet te annuleren. Wederpartij dient aan te geven wat u wilt annuleren een deel of de gehele bestelling. Indien wederpartij de bestelling reeds heeft voldaan ontvangt de wederpartij het betaalde bedrag retour. Indien Mx-Design Ulft de bestelling reeds verzonden heeft dient de wederpartij deze op eigen kosten te retourneren. Indien de artikelen voldoen aan de door ons gestelde eisen aan retours dan ontvangt wederpartij het geld terug.

Artikel 8 – Ruilen/Retourneren
De wederpartij heeft het recht om binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelling het gekochte artikel en/of artikelen te ruilen/retourneren.
Let op! Custom made producten, zoals bijv. personalisering van shirts zijn niet te ruilen/retourneren!

Voorafgaand aan het ruilen/retourneren dient de wederpartij een brief en/of email te sturen naar Mx-Design Ulft.

Alleen artikelen gekocht bij Mx-Design Ulft in ongebruikte staat en onbeschadigd en in originele verpakkingen kunnen worden geretourneerd. De verzendkosten komen voor rekening van de wederpartij.

Na ontvangst en controle van de staat van de artikelen door Mx-Design Ulft,

zal dan wel dan niet het geld binnen 30 dagen na ontvangst van het artikel aan de wederpartij worden teruggestort.

Artikel 9 – Logo gebruik
Mx-Design Ulft is niet verantwoordelijk voor de logos welke er zijn uitgekozen om te voeren op de door de wederpartij bestelde producten

Dit blijft ten alle tijden de verantwoording van de wederpartij.
Ontwerpen gemaakt of samengesteld door Mx-Design Ulft mogen niet worden gekopieerd op straffe van een boete van te lijden en of geleden schade. Bestellingen van producten met deze ontwerpen kunnen alleen geleverd worden via Mx-Design Ulft.

Artikel 10 – Adviezen
10-1 Het is niet toegestaan bij de aanvaarding van enig werk gebruik te maken van Mx-Design Ulft zijn adviezen, teksten, ontwerpen en tekeningen, behoudens dan, wanneer met hem overeenstemming daarover is bereikt, of het werk door hem wordt uitgevoerd. Ontwerpen en tekeningen blijven Mx-Design Ulft  zijn eigendom.

10-2 Als Mx-Design Ulft opdrachten heeft aanvaard, die redelijkerwijs gebaseerd zijn op aan hem verstrekte tekeningen, berekeningen en aanwijzingen of andere gegevens, geschiedt deze aanvaarding steeds onder de voor voorwaarde dat de door Mx-Design Ulft te verrichten werkzaamheden dien overeenkomstig kunnen worden uitgevoerd.

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten
11-1 Op alle door Mx-Design Ulft verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, teksten, tekstvoorstellen enz. behoudt Mx-Design Ulft zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaring en kopiëren zijn slechts toegestaan met zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. De ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, teksten, tekstvoorstellen enz. blijven Mx-Design Ulft zijn onvervreemdbaar eigendom en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.

11-2 Het in het eerste lid genoemde mag door de opdrachtgever alleen gebruikt worden voor het overeengekomen doel, Mx-Design Ulft is gerechtigd een navordering in te stellen indien de opdrachtgever de bedoelde goederen voor een ander doel gaat of wil gebruiken of door derden laat gebruiken

11-3 Voor elk in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete van € 10.000,00, onverminderd Mx-Design Ulft zijn recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 12 – Aanbetaling
Mx-Design Ulft is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen, tenzij anders overeengekomen. Indien door wanprestatie van Mx-Design Ulft de overeenkomst wordt ontbonden heeft de koper het recht op terugbetaling van de gedane betaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 13 – Productiemiddelen
Zet- en werkvormen die gebruikt zijn om tot de uiteindelijke goederen te komen, blijven tenzij deze door de opdrachtgever zijn verstrekt, eigen dom van Mx-Design Ulft. Mx- Design Ulft is niet verplicht deze te bewaren.

Artikel 14 – Meerwerk
14-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Meerwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opdragen, komt voor verrekening in aanmerking. De toepasselijkheid  van het artikel 7A:1646 B.W. bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

14-2 Door Mx-Design Ulft te maken kosten, verband houdende met de vervaardigen opdracht, welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 15 – Uitbesteding werk aan derden
Opdrachtgever machtigt Mx-Design Ulft om de opdracht door een door hem aan te wijzen derden, op een door Mx-Design gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 16 – Vervoer
De verzending geschiedt op de wijze als door Mx-Design Ulft aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals o.a. door snel- of expresse verzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 17 – Toepasselijke recht
Door alle Mx-Design Ulft gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend  het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen geacht in Nederlands te zijn gesloten, respectievelijk verricht.